logo Senger & partners
ZMLUVNÝ PARTNER EN | DE
+421 2 207 07 111 office@sengerpartners.sk
korporátne služby a správa pohľadávok
Úvodná stránka / Pre ľudí

Občianske právo

V tejto oblasti poskytujeme najmä vypracovanie a právnu analýzu rôznych typov zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo, zmluva o nájme, zmluva o pôžičke a pod.), právne poradenstvo pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri vymáhaní pohľadávok, pri zabezpečovaní záväzkov (ručenie, záložne zmluvy, uznanie dlhu , pomáhame riešiť tzv. susedské spory, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie a tiež otázky týkajúce sa ochrany osobnosti.

Rozvodové konanie

Zabezpečujeme komplexne zastupovanie klienta v rozvodovom konaní, ktoré zahŕňa predovšetkým vypracovanie návrhu na rozvod a úpravu rodičovským práv a povinnosti k maloletým deťom, otázky výživného vrátane príspevku na výživu rozvedeného manžela, zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Dedičské konania

Poskytujeme právne poradenstvo pri vypracovaní závetov, listín o vydedení a dedičských dohôd, zastupujeme klientov v dedičskom konaní pred notárom, v súdnom konaní pri dedičských sporoch, v konaní o neplatnosť závetu a neplatnosť vydedenia, v konaní o znovuobjavenom majetku a pod.

Právo nehnuteľností

Táto oblasť zahŕňa najmä vypracovanie a právnu analýzu zmlúv o prevode vlastníckeho práva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva a pod.), zmlúv o zriadení záložného práva, zmlúv o zriadení vecného bremena (napr. právo doživotného užívania), právne poradenstvo pri poľnohospodárskych pozemkov, zastupovanie klientov v katastrálnom konaní a tiež v súdnych konaniach týkajúcich sa práv k nehnuteľnostiam (napr. konanie o určenie vlastníckeho práva)

Pracovné právo

Našim klientom zabezpečujeme vypracovanie a právne posúdenie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, listiny o skončení pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe), zastupujeme klientov v súdnych konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, v konaniach o náhrade mzdy a v konaniach o zodpovednosti za škodu, poskytujeme poradenstvo v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, vyhotovujeme a právne analyzujem vnútorne smernice zamestnávateľa a pod.

Osobný (bankrot) konkurz

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri vypracovaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na oddlženie, zastupovanie v konaní pred konkurzným súdom a pred správcom konkurznej podstaty.

O nás · Pre firmy · Pre ľudí · Správa pohľadávok · Korporátne služby · Kariéra · Kontakt

© 2012 Bardač, s.r.o. All Rights Reserved

Člen