logo Senger & partners
ZMLUVNÝ PARTNER EN | DE
+421 2 207 07 111 office@sengerpartners.sk
korporátne služby a správa pohľadávok
Úvodná stránka / Pre firmy

Konkurzné právo

V rámci tohto odvetvia zabezpečujeme vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, návrhov na povolenie reštrukturalizácie vrátane reštrukturalizačných posudkov a reštrukturalizačných plánov, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie a tiež komplexné právne zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní.

Správa pohľadávok

Vypracúvame právneho stanoviska ohľadom oprávnenosti pohľadávky, zabezpečujeme ich mimosúdne vymáhanie (rokovanie s dlžníkmi, zasielanie predžalobných výziev, vypracovanie listín o uznaní dlhu a splátkových kalendárov). Vymáhame pohľadávky v súdnom konaní, čo zahrňuje najmä vypracovanie žalôb a návrhov na vydanie platobného rozkazu, ako aj celkove zastupovanie v konaní pred súdom. Zabezpečujeme vypracovanie návrhov na vykonanie exekúcií a zastupovanie v exekučnom konaní, spolupracujeme s exekútorskými úradmi tak, aby exekúcie boli vedené čo najefektívnejším spôsobom.

Obchodné a korporátne právo

V tejto právnej oblasti zabezpečujeme najmä zakladanie obchodných spoločností a družstiev, vykonávanie zmien v týchto subjektoch (zmena sídla, predmetu podnikanie alebo výšky základného imania štatutárneho orgánu, spoločníka a pod.), fúzie, akvizície spoločností, zrušenie, likvidácia a výmaz obchodných spoločnosti. Vypracúvame rôzne typy obchodných zmlúv, všeobecných obchodných podmienok, objednávok, dodacích a iných listín podľa požiadaviek a súčasne tiež analyzujme už existujúce obchodnoprávne listiny.

Sporová agenda

V jednotlivých právnych odvetviach poskytujme komplexne právne zastupovanie v najrôznejších typoch sporov a to jednak pri rokovaniach s protistranou a tiež v konaniach pred všeobecnými súdmi, pred orgánmi štátnej správy, ako aj pred orgánmi územnej samosprávy.

Zmluvné právo

Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa širokého spektra zmlúv z oblasti súkromného práva podľa potrieb, čo zahŕňa najmä zastupovanie pri rokovaniach o zmluvných podmienkach, vypracovávanie návrhov zmlúv a ich pripomienkovanie, ako aj právny audit už uzatvorených zmlúv.

Pracovné právo

Našim klientom zabezpečujeme vypracovanie a právne posúdenie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, listiny o skončení pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe), zastupujeme klientov v súdnych konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, v konaniach o náhrade mzdy a v konaniach o zodpovednosti za škodu, poskytujeme poradenstvo v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, vyhotovujeme a právne analyzujem vnútorne smernice zamestnávateľa a pod.

O nás · Pre firmy · Pre ľudí · Správa pohľadávok · Korporátne služby · Kariéra · Kontakt

© 2012 Bardač, s.r.o. All Rights Reserved

Člen